Noteikumi

Membership Rewards programmas noteikumi

 

 

1. Membership Rewards programma

1.1.  Punktu krāšanas programma (turpmāk tekstā – Programma), ko AS „Citadele banka” (turpmāk tekstā – Banka) realizē saviem Bankas emitēto American Express kredītkaršu: American Express® Blue, American Express® Gold, The Platinum Card®, American Express® Business, American Express® Gold Business pamata un papildu karšu (turpmāk tekstā – Karte) lietotājiem.

1.2.  Programmas noteikumi ir spēkā no 2014. gada 1. janvāra

1.3.  Banka patur tiesības mainīt Programmas noteikumu, par to brīdinot Karšu lietotājus vismaz 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš.

 2. Programmas dalībnieki

2.1. Par Programmas dalībnieku var kļūt Bankas emitēto American Express kredītkaršu: American Express Blue, American Express Gold, The Platinum Card, American Express Business, American Express Gold Business pamata un papildu karšu lietotāji, kuri ir reģistrējušies Programmai www.membershiprewards.lv (visā tekstā - Dalībnieks).

2.2. Pamata kartes dalība Programmā nenozīmē papildu kartes automātisku dalību Programmā. Papildu kartes lietotājam pašam ir jāreģistrējas Programmai interneta vietnē www.membershiprewards.lv, lai kļūtu par Dalībnieku. Par Dalībnieku var kļūt papildu kartes lietotājs, kurš ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.

 3. Pieteikšanās Programmai

3.1.  Programmā var pieteikties un saņemt apstiprinājumu dalībai tajā tikai vienreiz.

3.2. Piesakoties Programmai, Dalībniekam ir jānorāda savs dzimšanas datums, e-pasta adrese, American Express kredītkartes numurs. Ja Dalībniekam ir vairākas American Express kredītkartes, nepieciešams pieteikties tikai ar vienu no tām. E-pasta adresei ir jābūt unikālai un Programmas sistēmā vienlaicīgi viena e-pasta adrese var tikt reģistrēta tikai vienam Dalībniekam.

3.3. Veicot reģistrāciju interneta mājaslapā www.membershiprewards.lv, Dalībniekam ir jāsagaida apstiprinājuma e-pasta vēstule, kurā būs norādīta saite, uz kuras nospiežot, Dalībnieks sekmīgi pabeidz reģistrāciju.  

3.4. Piesakoties un izmantojot Programmas priekšrocības, Dalībnieks piekrīt šiem noteikumiem, kā arī visām izmaiņām, kas tajos tiks veiktas. Noteikumu aktuālā versija ir pieejama mājas lapā www.membershiprewards.lv.

3.5. Pēc pieteikšanās Dalībniekam tiks izveidots viņa Membership Rewards konts, kurā tiks apkopota informācija par Dalībnieka saņemtajiem punktiem un pieejamajām balvām, turpmāk - Konts.

 4. Punktu pelnīšana un krāšana

4.1. Punktus Dalībnieks sāk pelnīt tikai tad, kad ir pieteicies Programmai. Punkti netiek piešķirti par pirkumiem, kas veikti līdz brīdim, kad Dalībnieks ir reģistrējies www.membershiprewards.lv.

4.2. Izņēmums - The Platinum Card karšu lietotāji, kuri sāk pelnīt punktus no Programmas uzsākšanas brīža, savukārt, gadījumā, ja The Platinum Card karte ir izsniegta pēc Programmas uzsākšanas, punkti tiek rēķināti, sākot ar The Platinum Card izsniegšanas brīdi. 

4.3. Dalībnieks saņem punktus par norēķiniem par precēm vai pakalpojumiem ar Karti. Punkti netiek piešķirti par citiem darījumiem ar Karti (t. sk. rēķinu apmaksu bankomātā, skaidras naudas iemaksu, skaidras naudas izmaksu, pārskaitījumu no konta, kartes gada / mēneša maksu, debeta un kavēto procentu apmaksu, kā arī par citām bankas iniciētām darbībām un ieturētām komisijām).

4.4.  Par katra veiktā pirkuma katru iztērēto pilnu 1 eiro ar Bankas emitēto Karti Dalībnieks saņem 1 (vienu) Membership Rewards punktu.

Piemērs: Ja Dalībnieks 1 (viena) kalendārā mēneša laikā ir veicis piecus pirkums ar Bankas emitēto Karti par summām 3.49 EUR, 17.90 EUR, 6.21 EUR, 28.34 EUR un 4.57 EUR, tad viņš saņems 58 punktus (par katra pirkuma pilniem eiro).

4.5. Punkti tiek uzkrāti Dalībnieka Kontā.

4.6. Punkti par pirkumiem ar visām Kartēm, kas izsniegtas uz Dalībnieka vārda, tiek skaitīti kopā. Punkti par pirkumiem ar pamata un papildu karti, kuras ir piesaistītas pie viena konta, netiek skaitīti kopā.

Piemēram, ja Dalībniekam ir uz viņa vārda izsniegta American Express Blue pamata karte un American Express Gold pamata karte, punkti par pirkumiem ar abām kartēm tiks skaitīti kopā. Taču, ja Dalībnieka American Express Blue kontam ir piesaistīta arī papildu karte, tad punkti par pirkumiem ar papildu karti netiks uzskaitīti pamata kartes lietotāja kontā. Papildu kartes punkti tiks uzskaitīti papildu kartes lietotāja Kontā, ja lietotājs būs kļuvis par Programmas dalībnieku.

4.7. Uzdāvināt, pārskatīt vai kādā citā veidā nodot Dalībnieka uzkrātos punktus citai personai, tajā skaitā, citam Dalībniekam, Dalībnieks nevar, ja vien Banka nav noteikusi citādi.

4.8.  Punkti tiek ieskaitīti Dalībnieka Kontā datumā, kurā naudas līdzekļu summa par veikto pirkumu tiek debetēta (ieturēta) no Kartes konta.

4.9. Punktu krāšanas termiņš nav noteikts.

4.10. Punktu derīguma termiņš nav noteikts.

4.11. Maksimālais iespējamais punktus skaits, ko var uzkrāt viens Dalībnieks, nav noteikts.

4.12. Ja dalībnieks slēdz Karti un Dalībniekam nav citas Kartes, visi uzkrātie punkti tiek dzēsti. Ja Dalībnieks slēdz vienu Karti, bet viņam ir vēl cita Karte, punkti par pirkumiem, kas veikti ar Karti, kas tiek slēgta, tiek saglabāti.

 5. Punktu izmantošana

5.1. Uzkrātos punktus var izmantot, tiklīdz Dalībnieka Kontā ir sasniegts attiecīgās preces / pakalpojumu iegūšanai vajadzīgais punktu skaits.

5.2. Punktus var atprečot Membership Rewards mājaslapā www.membershiprewards.lv, apmainot tos pret Programmas sadarbības partneru (turpmāk Partneru) piešķirtām precēm, pakalpojumiem vai atlaidēm (turpmāk tekstā – Balvām).  Izvēloties Balvu, Dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un tam nav pretenziju pret Programmas nosacījumiem.

5.3. Pēc tam, kad Balva ir izvēlēta, Dalībnieks saņem no Bankas apstiprinājuma vēstuli Dalībnieka e-pastā, kas ir reģistrēts Programmas sistēmā, kā arī īsziņu (turpmāk - SMS) uz telefona numuru, kas reģistrēts Programmas sistēmā, ja Dalībnieks pēc preces izvēlēšanās norāda, ka vēlas saņemt SMS. Balvu ir iespējams saņemt tikai pie Bankas norādītā Partnera, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un nosaucot unikālu kodu, kas tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pastā vai SMS, ne ātrāk kā pēc 1 (vienas) darba dienas un ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Bankas apstiprinājuma saņemšanas dienas, ja vien apstiprinājuma e-pastā/ SMS  nav norādīts citādi.

5.4. Ar brīdi, kad Dalībnieks  ir izvēlējies Balvu un apstiprinājis savu izvēli, Balvas pieprasījumu vairs nav iespējams atsaukt un/vai veikt tās maiņu, ja vien apstiprinājuma e-pastā vai SMS nav norādīts citādi.

5.5. Balvu pieejamība var būt atkarīga no to pieejamības Partneru krājumos vai citiem Partnera nosacījumiem. Balvu nevar apvienot ar citiem piedāvājumiem vai īpašiem pakalpojumiem, ja vien nav norādīts citādi. Papildinformācija par Balvu pieejamību un īpašiem nosacījumiem ir pieejamam www.membershiprewards.lv, kā arī pie attiecīgā Partnera.

5.6. Ja jebkādu iemeslu dēļ Dalībnieka izvēlēto Balvu nav iespējams nodrošināt, Banka piedāvā Dalībnieka izvēlētās Balvas vietā tās vērtībai līdzvērtīgu Balvu no Programmas klāsta pēc Dalībnieka  izvēles.

5.7. Balvu klāsts var mainīties. Izmaiņas Balvu klāstā, Balvu aprakstā, cenā, kā arī nepieciešamo punktu skaitā tiek veiktas Membership Rewards mājaslapā www.membershiprewards.lv bez iepriekšēja paziņojuma. Līdz ar to, informācijai par Balvām, kas norādītas Programmas reklāmas materiālos, tajā skaitā, drukātajos bukletos, ir tikai informatīvs raksturs un Dalībniekam ir pieejamas Balvas tikai atbilstoši klāstam, kas ir pieejams interneta vietnē www.membershiprewards.lv brīdī, kad tajā tiek veikta Balvas izvēle un apstiprinājums.

5.8. Punktus un par tiem iegādātās Balvas, tajā skaitā, dāvanu kartes, pret naudu apmainīt nav iespējams.

5.9. Punkti, kas tiek apmainīti pret Balvu, tiek neatgriezeniski dzēsti no uzkrāto punktu skaita.

 6. Dalības pārtraukšana

6.1. Dalībniekam ir tiesības pārtraukt dalību programmā jebkurā brīdī, rakstiski par to informējot Banku. Šādā gadījumā uzkrātie punkti netiek atlīdzināti vai kā citādi kompensēti un tie nav nododami citām personām, t.sk., citiem Dalībniekiem.

6.2. Bankai ir tiesības anulēt visus Dalībnieka uzkrātos punktus, neizsniegt Balvas, kā arī izslēgt Dalībnieku no turpmākās dalības Programmā, ja Dalībnieks veic jebkādas krāpnieciskas vai pretlikumīgas darbības ar Karti, tostarp punktu uzkrāšanai un Balvas saņemšanai.

 7Citi noteikumi

7.1. Dalībnieks piekrīt, ka Bankai ir tiesības apstrādāt Dalībnieka personas datus, kā arī Banka ir tiesīga nodot ziņas par Dalībnieku, ievērojot tiesību aktos noteikto konfidencialitātes pienākumu, tai skaitā Dalībnieka personas datus, trešajām personām, kas sniedz Bankai pakalpojumus un ar kurām Banka sadarbojas tās darbības nodrošināšanā un funkciju izpildē.

7.2. Par Balvas (-u) izpildījumu, kvalitāti un/vai saturu Banka neatbild. Ar šāda veida pretenzijām Dalībnieks var vērsties pie Partnera.

7.3. Bankai ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus un/vai papildinājumus Programmas noteikumos. Banka informē Dalībnieku par jebkādiem Programmas noteikumu grozījumiem vai papildinājumiem ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms šādi grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā, sūtot Dalībniekam paziņojumu Bankas internetbankā, publicējot šādus grozījumus vai papildinājumus mājaslapā www.americanexpress.lv/mr. Dalībnieka  pienākums ir iepazīties ar Programmas noteikumiem un sekot līdzi to izmaiņām.

7.4.  Bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt un slēgt Programmu, par to informējot Dalībnieku 2 (divus) mēnešus iepriekš, sūtot Dalībniekam paziņojumu Bankas internetbankā un/vai publicējot mājaslapā www.membershiprewards.lv. Šādā gadījumā Dalībniekam 2 (divu) mēnešu laikā no paziņojuma par Programmas slēgšanu publicēšanas dienas ir iespēja izmantot uzkrātos punktus.

7.5.  Nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) gadījumā Bankai ir tiesības vienpusēji apturēt Programmu un punktu uzskaitījumu, kā arī to apmaiņu pret Balvām līdz nepārvaramas varas apstākļu beigām vai izsniegt tās vēlāk par šajos noteikumos norādītajiem termiņiem, attiecīgu informāciju nekavējoties izvietojot Bankas internetbankā un/vai mājaslapā www.membershiprewards.lv.

7.6. Jebkura nesaskaņa, prasība vai strīds starp Banku un Dalībnieku, kas izriet no Programmas, tiks izšķirts līgumā par Kartes izsniegšanu noteiktajā kārtībā.

7.7. Plašāku informāciju par Programmu var saņemt, piezvanot Bankas klientu atbalsta centram pa diennakts bezmaksas tālruņa numuru 80 000 123, Programmas mājaslapā www.membershiprewards.lv vai Bankas mājas lapās www.citadele.lv un www.americanexpress.lv.